کربونیل نفوذ ناپذیر قوطی های فلزی پسته رنگدانه محصول

بسته بندی و نگهداری بدون خلاء پسته خشک دامغان در دمای محیط هیچ تغییری روی پودر پسته ایجاد نکرد رنگ نور و رطوبت بر روی رنگ محصول تاثیر می گذارد به اکسیداسیون رنگدانه ها.

نفوذ ناپذیری قوطی های فلزی به سبک و کم به نظر می رسد رطوبت پودر پسته دو بود عوامل مهمی که باعث حفظ رنگ نمونه ها می شود.

تجزیه و تحلیل نشان داد که طعم همه نمونه ها به طور معنی داری (05/0p<) در طول دوره نگهداری کاهش یافت.

صداقت و همکاران گزارش کردند که افزایش دما و غلظت اکسیژن افزایش می یابد سرعت واکنش های اکسیداسیون همچنین افزایش زمان ذخیره سازی پذیرش کلی و طعم را کاهش می دهد امتیاز، که به دلیل افزایش اکسیداسیون محصول است.

در نتیجه اکسیداسیون و خورندگی اسیدهای چرب روغن پسته رفسنجان، کربونیل ترکیبات فرار، از جمله آلدئیدها و کتونها، به عنوان محصولات اکسیداسیون ثانویه تولید می شوند.

اینها ترکیبات عامل بوی و طعم نامطبوع هستند در پودر پسته.

تاثیر دمای نگهداری، زمان نگهداری و نوع بسته بندی پسته پیوندی گلدانی بر روی بافت و دانه بندی پودر پسته معني دار بود (05/0p<).

پر کردن و انجماد دو فرآیندی هستند که ممکن است بر روی آن تأثیر بگذارند مورفولوژی پودر پسته این تغییرات مورفولوژیکی تأثیر مهمی در جریان پذیری پودرها ظاهر توده ای در پودرهای منجمد ممکن است به غلظت آنها نسبت داده شود رطوبت که منجر به جذب آب به سطح می شود.

این آب سطحی در پودر پسته ممکن است باعث تغییر در آن شود نیروهای بین ذره ای با تغییر فاصله بین ذرات و در نهایت نیروی واندر والس وجود دارد در نتیجه تشکیل پل مایع و کاهش یافته است جریان پذیری دریافتند که دما، زمان نگهداری و نوع بسته بندی موثر بر بافت مغز پسته

با توجه به ارزش اقتصادی پودر پسته خندان خام، مهم است که از تکنیک هایی مانند انجماد و بسته بندی خلاء برای افزایش ماندگاری آن در طول ذخیره سازی.

  • منابع:
    1. Effect of Freezing and Vacuum Packaging on Quality Properties of Pistachio Powder During Storage
  • تبلیغات: 
    1. مردی که با خوردن نبات می تواند ذهن افراد را بخواند!
    2. 10 قانونی که برای ثروتمند شدن نیاز است
    3. ماجرای دستگیری شبانه بازیگر سینما

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.